FFP en VOFP gecertificeerd

Oer Frans Nieuwhof

Frans Nieuwhof hat 27 jier by de Rabobank Groep belutsen west as finansjeel planner doe't hij in lanlike ferkiezing wûn as "Bêste Finansjeel Planner fan it jier 2000".

Nei dizze oerwinning is Frans yn 2001 syn eigen bedriuw begûn ûnder de namme Nieuwhof Finansjele Planning. Frans syn motivaasje om it bankwêzen farwol te sizzen en foar himsels te begjinnen as in sertifisearre finansjeel planner (FFP) wie dat hij klanten de nedige persoanlike oandacht en in earlik en ûnôfhinklik advys jaan woe.

Yn 2002 hat Frans yn de mande mei in pear kollega's de échte "Unôfhinklike Finansjeel Planner" op de merk brocht. Dit hawwe se dien troch de Ferieniging Unôfhinklike Finansjele Planners (www.vofp.nl) op te rjochtsjen. Dy ferieniging hat op dit stuit in selekte groep fan likernôch 40 leden, dy't folslein ûnôfhinklik wurkje fan banken en/of fersekeringsmaatskippijen. Sy fertsjinje op gjin inkele wize oan it ferkeapjen fan finansjele produkten.

Consumentenvraag

Geplaatst: Februari 2017

Ik ontvang een IOAW uitkering. Binnenkort krijg ik ook prepensioen via en werkgever waar ik in het verleden ooit voor heb gewerkt. Die geeft aan dat ik het prepensioen voor mijn 65ste moet laten ingaan. Kan ik de uitkeringen ook laten ingaan vanaf mijn AOW-datum? Anders wordt het prepensioen namelijk verrekend met mijn uitkering.
Lees verder...
Vraag kennismakingsgesprek aanBekijk hier mijn LinkedIn profiel


Bekijk hier mijn Twitter profiel