FFP en VOFP gecertificeerd

Jo foardielen op in rige

  • Nieuwhof Finansjele Planning ûnderskiedt him op de merk troch de breedte fan syn advys. Nieuwhof Finansjele Planning wurket op basis fan in oeretaryf en is dus folslein ûnôfhinklik.
  • Jo hawwe mei Nieuwhof Finansjele Planning in ûnôfhinklike topadviseur, dy't alle fakgebieten op it mêd fan finansjele planning yn de fingers hat.
  • Nei in advys fan Nieuwhof Finansjele Planning hawwe jo in helder, ûnôfhinklik en dúdlik ynsjoch krigen yn jo ynkommenssituaasje by arbeidsûngeskiktens, wurkleazens, ferstjerren, pensjonearren of staking fan de ûndernimming.
  • Dernjonken krije jo in dúdlik ynsjoch yn jo fersekeringspoalissen. Nei in ûnôfhinklik advys fan Nieuwhof Finansjele Planning binne jo der wis fan dat jo gjin oerstallige (woeker)poalissen hawwe.
  • Nei in advys fan Nieuwhof Finansjele Planning binne jo der wis fan dat jo testamint folslein "up-to-date" is.
  • Saken oangeande houliksbetingsten en gearlibbingskontrakt binne nei in advys fan Nieuwhof Finansjele Planning alhiel dúdlik.
  • Us kosten binne folslein"transparant". Jo witte fan tefoaren krekt hoefolle in ûnôfhinklik advys fan Nieuwhof Finansjele Planning jo kostje sil.

Consumentenvraag

Geplaatst: Februari 2017

Ik ontvang een IOAW uitkering. Binnenkort krijg ik ook prepensioen via en werkgever waar ik in het verleden ooit voor heb gewerkt. Die geeft aan dat ik het prepensioen voor mijn 65ste moet laten ingaan. Kan ik de uitkeringen ook laten ingaan vanaf mijn AOW-datum? Anders wordt het prepensioen namelijk verrekend met mijn uitkering.
Lees verder...
Vraag kennismakingsgesprek aanBekijk hier mijn LinkedIn profiel


Bekijk hier mijn Twitter profiel