FFP en VOFP gecertificeerd

Wat docht Nieuwhof Finansjele Planning?

Ynkommensplanning

Bij jo ynkommensplanning sjogge wy nei jo ynkommen yn ferskate situaasjes. As earste sjogge wy nei it ynkommen dat jo no ha. Wy besjogge foar jo it folgjende: it ynkommen by arbeidsûngeskiktheid, it ynkommen by ferstjerren fan jo partner of fan josels, it ynkommen by pensjonearjen of staking fan de ûndernimming op in beskate leeftyd. Fansels hâlde wy rekken mei jo persoanlike winsken.

Consumentenvraag

Geplaatst: Februari 2017

Ik ontvang een IOAW uitkering. Binnenkort krijg ik ook prepensioen via en werkgever waar ik in het verleden ooit voor heb gewerkt. Die geeft aan dat ik het prepensioen voor mijn 65ste moet laten ingaan. Kan ik de uitkeringen ook laten ingaan vanaf mijn AOW-datum? Anders wordt het prepensioen namelijk verrekend met mijn uitkering.
Lees verder...
Vraag kennismakingsgesprek aanBekijk hier mijn LinkedIn profiel


Bekijk hier mijn Twitter profiel